Visie

Ondersteunen bij succesvol afronden van de studie, én
voorbereiden op de loopbaan na de studie.

Je bent nu hier: SLB SXiLLs - Visie

Visie

Studieloopbaanbegeleiding is niet alleen een middel om studenten te ondersteunen in het succesvol afronden van de studie. Veel meer nog is het ook een uitstekend instrument om een student voor te bereiden op zijn loopbaan na de studie. Zoals uitvinden wat hij of zij met die studie straks wil gaan doen. Zodat de student leert zelf sturing te geven aan zijn loopbaan, zowel nu als later. Daarom ligt de nadruk op ontwikkeling van de algemeen bruikbare loopbaancompetenties:

  • Zelfreflectie: bestaat uit kwaliteitenreflectie en motievenreflectie
  • Studieloopbaanexploratie: bestaat uit oriëntatie op werkveld én op opleiding
  • Loopbaansturing: plannen, beslissen, uitvoeren, evalueren
  • Zelfsturing: netwerken, profileren, samenwerken, initiatief nemen

Hoe wordt deze visie vormgegeven?
Ten eerste door competenties en rollen te definiëren en de studieloopbaanbegeleiders te ondersteunen in de ontwikkeling van deze competenties door het aanbieden van instrumenten als deze toolkit.

Ten tweede door het proces van studieloopbaanbegeleiding in een voor alle betrokken helder kader te zetten. Tijdens de studieloopbaan voert de student diverse activiteiten uit volgens de cyclus hiernaast afgebeeld. Als studieloopbaanbegeleider ondersteun je de student in de fasen:

Oriëntatie
Stimuleren van het meenemen van ervaringen uit de vorige leercyclus en reflectie op: wie ben ik en wat kan ik; wil ik bereiken; wat eist de opleiding/ het beroep van mij; hoe wil ik het aanpakken; wat helpt me daarbij of juist niet?

Planning
Stimuleren dat de geplande activiteiten aansluiten bij de vorige fase. Adviseren of activiteiten geschikt zijn voor het beoogde doel.

Uitvoering
Hier heb je meestal geen rol, omdat tijdens de uitvoering het vooral de docenten zijn die de studenten begeleiden in hun leerproces.

Evaluatie
Stimuleren stil te staan bij de opgedane ervaringen, nog niet bereikte doelen, nieuwe leerwensen en deze mee te nemen naar de volgende leeractiviteiten.